Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek.

Stratejik Hedef 1.1.: Adalet ve Sosyal Güvenlik Programlarında Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek.

Faaliyet 1.1.1.: Aktif olan Adalet ve Sosyal Güvenlik Programlarına yeterli öğretim elemanı alınması ve eğitim-öğretimin kaliteli devam edebilmesi için gerekli önlemlerin alınması.

Performans Göstergesi: 2013 yılında Adalet ve Sosyal Güvenlik Programlarında derslere başlanılması.

Stratejik Hedef 1.2.: Mal ve hizmet üreterek, toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni eğitim-öğretim programlarının açılması.

Faaliyet 1.2.1.: Nitelikli işgücü için gerekli ve ilgili programın/programların açılması için gerekli girişimlerin yapılması.

Performans Göstergesi: Nitelikli işgücü için gerekli ve ilgili programın/programların eğitim ve öğretime açılması.

Stratejik Hedef 1.3.: Mevcut programlarda ve yeni açılması istenen program/programlarda, eğitim-öğretim kalitesini arttırmak için kendimize ait laboratuarlı bir okul binası yapmak.

Faaliyet 1.3.1.: Yeni okul binası için proje hazırlama girişiminde bulunulması.

Performans Göstergesi: Yeni okul binasının hizmete açılması.

Stratejik Hedef 1.4.: Aktif olarak eğitim ve öğretime devam etmekte olan programlarımız için bilgisayar atölyesi kurulumunu gerçekleştirmek.

Faaliyet 1.4.1.: Programlarımız için bilgisayar atölyesinin kurulması için gerekli girişimlerin başlatılması.

Faaliyet 1.4.2.: Bilgisayar atölyesi için gerekli makine-teçhizatın temini için girişimlerde bulunulması.

Performans Göstergesi: Makine-teçhizat donanımlı bilgisayar atölyesinin kurulumu.

Stratejik Hedef 1.5.: 2020-2024 yıllarında ders araç ve dokümanlarını nitelik ve nicelik olarak artırmak.

Faaliyet 1.5.1.: Öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarını sağlayacak araç ve gereçlerin satın alınması (projeksiyon, bilgisayar vb.).

Faaliyet 1.5.2.: Yeni gelişmeler takip edilerek yeni programların satın alınması veya mevcut programların güncellenmesi.

Performans Göstergesi: Yeni araç ve dokümanların satın alınması, yeni programların satın alınması ve güncellenmesi.

Stratejik Hedef 1.6.: Stratejik Plan sürecinde öğretim elemanlarının niteliğini artırmak.

Faaliyet 1.6.1.: Yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılımın desteklenmesi.

Faaliyet 1.6.2.: Öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmaya teşvik ve motive edilmesi. Performans Göstergesi: Eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılım sayısı, akademik kariyer yapan öğretim elemanı sayısı.

Stratejik Hedef 1.7.: Öğrencilerin, mesleki deneyim dersleri için yapmaları gereken staj faaliyetlerini, faydalı bilgiler öğrenebilecekleri, kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak.

Faaliyet 1.7.1.: Meslek Yüksekokulumuz programları staj koordinatörlükleri vasıtasıyla uygun işletmelerin belirlenip listelenmesi.

Performans Göstergesi: Program staj koordinatörlükleri tarafından belirlenen işletmelerde staj yapan öğrenci sayısı.

Stratejik Hedef 1.8.: Öğrencilerin alanları ile ilgili çeşitli bilimsel etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılımlarını sağlamak.

Faaliyet 1.8.1.: Bilimsel etkinlik faaliyeti düzenleyen, çeşitli meslek yüksekokulu ve fakültelerdeki ilgili bölümler ile temas haline geçmek.

Performans Göstergesi: Çeşitli bilimsel etkinliklere katılım sayısı


Oluşturma: 25 Temmuz 2022